Strateji məqsədlər

STRATEJİ BAXIŞ

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin strateji baxışı gələcək fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.
Bu nöqteyi-nəzərdən, Agentliyin strateji baxışı aşağıdakı kimidir:

Əmək bazarı üzrə müxtəlif siyasət qərarlarının müəyyənləşdirilməsinə və tətbiqinə yönəlmiş, işsizliklə mübarizədə effektiv olan, innovativ, rasional, davamlı və çoxşaxəli tədbirlərlə məşğulluğun cari səviyyəsini qoruyan və gələcək artımına səbəb olan məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsində ən aparıcı qurum olmaq.

 

MİSSİYAMIZ

Dövlət Məşğulluq Agentliyi strateji baxışına müəyyən etdiyi missiyalar əsasında nail olmağı hədəfləyir. Agentliyin missiyası aşağıdakı kimidir:

İşsizliyin azaldılması və məşğulluğun artırılması məqsədilə “vətəndaş yönümlü” məşğulluğa dair siyasət qərarlarını inkişaf etdirmək, effektiv informasiya sistemi və metodologiyaları əsasında əmək bazarı üzrə tələbləri müəyyənləşdirmək, əmək qüvvəsinə olan tələb və təklifi uzlaşdırmaq və tam məşğulluğa yaxınlaşmaq, işsizliklə mübarizədə effektiv tədbirləri formalaşdırmaq və əmək qüvvəsinin peşə bacarığı və təcrübəsinin inkişaf etdirilməsinə töhfə verərək onların məşğulluq imkanlarını artırmaq, işsiz şəxslərə müvəqqəti maddi dəstək göstərmək və məşğulluqla əlaqədar fəaliyyətləri sosial dialoq çərçivəsində formalaşdırıb inkişaf etdirmək, eləcə də onların icrasını təmin etmək.

 

MƏQSƏDLƏRİMİZ

Agentliyin strateji baxışı və missiyası çərçivəsində qurumun 4 əsas məqsədi müəyyən edilmişdir:

 • Əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq
 • Tam məşğulluğa yaxınlaşmaq
 • Layiqli əməyi dəstəkləmək
 • Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək

 

STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİMİZ

Agentliyin strateji baxışı, missiyası və məqsədləri əsasında fəaliyyətinin əsaslandığı istiqamətlər aşağıdakılardır:

 • Əmək bazarının tənzimlənməsi sahəsində normativ hüquqi bazanı və institusional strukturu təkmilləşdirmək
 • İşçi qüvvəsinin bacarıqlarını inkişaf etdirmək və əmək standartlarını təkmilləşdirmək
 • Aktiv məşğulluq tədbirlərinin əhatə dairəsini genişləndirmək və səmərəliliyini artırmaq, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların əmək bazarına inteqrasiyasını gücləndirmək
 • Sosial dialoqu inkişaf etdirmək və qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısını almaq
 • Əmək bazarının monitorinqini və proqnozlaşdırılması sistemini inkişaf etdirmək

 

PRİNSİPLƏRİMİZ

Agentlik aşağıdakı prinsipləri özünün korporativ mədəniyyətinin sütunları hesab edir və gündəlik fəaliyyətini bu dəyər və prinsiplər əsasında aparır:

 • Vətəndaş yönümlü olmaq
 • Keyfiyyətli xidmət göstərmək
 • Əlçatan olmaq
 • Sosial dialoq və ictimai iştirakçılığı təmin etmək
 • İşçi heyətinə dəyər vermək
 • Dəyişikliklərə və yeniliklərə açıq olmaq

 

KORPORATİV DƏYƏRLƏRİMİZ

Korporativ mədəniyyət hər bir qurumun işçi heyəti tərəfindən ortaq qəbul edilən dəyərlər toplusudur. Bu dəyərlər, xüsusilə böyük vətəndaş kütləsinə xitab edən dövlət idarələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Agentlik öz işçi heyəti ilə birlikdə bütün maraqlı tərəflər qarşısında olan vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər bir qərarında, düşüncəsində və davranışında özünün əsas dəyərlərinə söykənir.

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əsas dəyərləri:

 • Komanda işi və əməkdaşlıq
 • Şəffaflıq
 • Nəticəyönümlülük
 • Obyektivlik
 • Vətəndaşyönümlülük